Saatchi Store
Education Programme
Saatchi Magazine
Dealers and Galleries Home REGISTER TO DISPLAY YOUR GALLERY'S PROFILE EDIT YOUR GALLERY'S PROFILE

Previous Exhibitions - Tang Contemporary Art

《¥%⋯⋯@¥!#饿¥日》Contemporary Art Exhibition, Artist: Gao Feng, He Chi, Hu Liu, Li Hui, Li Songhua, Liang Yue, Qin Ga, Sheng Jianfeng, Shi Jin, Shi Wanwan, Suan Yuan + Peng Yu, Wu Ershan, Xin Yunpeng, Zhu Yuren

\"Who Do You Think You Are?\" Milan International Art Fair 2007, Artists: Cao Fei, Chen Chieh-jen, Gu Dexin, Hong Hao, Jiang Zhi, Lin Yilin, Liu Jianhua, Liu Wei, Liu Zhenchen, Ou Ning, Wei Bing, Weng Fen, Yan Lei, Yang Jiecang, Zheng Guogu, Zhu Jia

\"After Angel\" Milan International Art Fair 2007, Artist: Cui Xiuwen

\"China Pavillion—Liverpool Biennial 2006\", Curator: Gu Zhenqing, Artists: Peng Yu & Sun Yuan, Shen Shaomin, Weng Peijun(Weng Fen)
\"Double-sound Cracker\"—Curator:Gu Zhenqing, Artists :Liu Wei, Qin Ga, Sui Jianguo, Shen Shaomin, Sun Yuan + Peng Yu,
Wang Xingwei, Weng Peijun, Xu Zhongmin, Chen Jieren, Zhu Fadong, Peng Hongzhi,
Ni Zaiqing

\"Women in a Society of Double-Sexuality\"—Zhu Qi,Artist:Yu Hong、Chen Qingqing、Xiao Lu、Cai Jin、Jiang Jie、Chen Qiulin、Peng Yu、Cui Xiuwen、 Xiang Jing、Chen Lingyang、Chen Ke、Shen Na

“Accumulation-Canton Express the next stop”—25 famous Canton artists & 6 foreign artists include Jean-Philippe Toussaint.

“In The View”—Chen Shaoxiong, Lu Hao, Yu Hong, Lin Tianmiao, Zeng Hao, Zeng Fanzhi, Weng Fen.

“Surplus Value”—Michael Lin, Wu Shanzhuan, Yang Jiecang, Yang Yong, Zheng Guogu

“Water…..SenseOfTheSparkle”—He Wenjue solo exhibition

“The Naked Truth”—Guo Jin, Guo Wei, He Duoling, Yang Mian, Zhao Nengzhi, Zhou Chunya

“Anonymous Still”—Yang Yong photograph exhibition

“Hot Bed”—Liu Xiaodong Live Sketch solo exhibition

“Image is Power”—Yue Minjun, Mao Yan, Duan jianghua, Zhang Fangbai, Li Luming

“One Day”—Zhang Jian solo exhibition

“Eat Drink Man Woman”—Li Jin solo exhibition

“Youth Utopia”—Yin Zhaoyang solo exhibition

“Chinese View The World”—Weng Fen photograph exhibition

“Aerobic Artists”—Chen Wenbo, Liu Jianhua, Yan Lei, Zeng Hao

“China Now”—Wang Guangyi, Zhang Xiaogang, Yue Minjun, Fang Lijun, Li Luming, Peng Yu


Back to dealer/gallery profile