Saatchi Store
Education Programme
Saatchi Magazine
Dealers and Galleries Home REGISTER TO DISPLAY YOUR GALLERY'S PROFILE EDIT YOUR GALLERY'S PROFILE

Previous Exhibitions - pifo new art gallery

【2009】
2009.1.20~2009.2.20
The Empire • Future
——online Personal Exhibition of Liu Zhiyi

【2008】

2008.11.7.~2008.12.15
Painting and Handwork’2008
- Painting and Handwork Third Exhibition
Artists: Chen Jiaoyu、Chen Kun、Hu Qinwu、Huang Yang、Jia Jianghong、 Liu Bin、Li Hongjun、Li Jie、Li Mengyuan、Qu Xiao、Wu Di、Xie Molin、Xu Shuo、Zhuo Fan
Curator: Yan An

2008.8.1~2008.8.25
Stone Youth
—Sculpture Solo of Zhang Ning
Artist: Zhang Ning
Curator: Wang Xingkui

2008.7.20~2008.8.7
Artists: He Yan、Hu Shengping 、Jiang Jianjun、Lei Hong、Li Sa、Liu Wentao、Ma Kelu、Meng Luding、Tan Ping、Wang Chuan、Wang Guangle、Wang Shilong、Yang Liming、Yang Shu、Ye Yongqing、Zhang Hao、Zhang Wei、Zhang Xuerui 、Zhang Yu、Zhou Yangming、Zhu Xiaohe
Curator: He Guiyan

2008.6.20~2008.7.20
Inward
—Sculpture and Installation Exhibition
Artists: Cao Hui 、Chao Ziwei、Chao Ziyi、Huang Yang、Lei Hong、Li Hongjun、Liang Binbin、Liu Xinyi、Liu Zhiyi、Wu Di、Wu Jian’an、Yang Shuai
Curator: Wang Xingkui、He Guiyan

2008.4.18~2008.6.15
A+A’2008 - The Third A+A
Artists: Fan Mingzheng、Huang Yang、Kang Haitao、Li Hongjun、Liu Wentao、Liu Zhiyi、Shao Kun、Tan Jun、Wang Guangle、Wei Jia、Wei Yan、Wu Di、 Wu Jian’an、Xiong Yu、Zhou Wenzhong
Organizer: PIFO New Art Studios
Co-organizer: Shanghai Duolun Museum of Modern Art
Curator: Wang Sheng Wang Xinyou
The First Stage
Exhibition Address: Beijing • PIFO New Art Gallery
Open Time: 2008.4.18~5.18 10:00—18:00 (Except Monday)
Open Reception: 2008.4.18 16:00—18:00 (Friday)
The Second Stage
Exhibition Address: Shanghai Duolun Museum of Modern Art
Open Time: 2008.5.31~6.15 10:00—18:00(Except Monday)
Open Reception: 2008.5.31 18:00—20:00 (Saturday)


【2007】
2007.11.10~11.30 Painting and Handwork’2007 - Painting and Handwork Second Exhibition
2007.9.10~9.30 INK HAD FIVE COLOURS
2007.3.30~4.5 A+A’2007-Second Exhibition of A+A in 2007,Chongqing Art Museum
2007.4.15~4.22 A+A’2007-Second Exhibition of A+A in 2007,Sichuan University Art Museum
2007.4.30~5.6 A+A’2007-Second Exhibition of A+A in 2007,Gallery of Central Academy of Fine Arts
2007.5.15~5.31 A+A’2007-Second Exhibition of A+A in 2007,Art Lab

【2006】
2006.10.6~11.6 Transgression
2006.3.11~3.16 A+A ’2006 - The First Exhibition of A+A


Back to dealer/gallery profile