Saatchi Store
Education Programme
Saatchi Magazine
Dealers and Galleries Home REGISTER TO DISPLAY YOUR GALLERY'S PROFILE EDIT YOUR GALLERY'S PROFILE

Artists Represented - ChinaSquare

Ai Weiwei 艾未未
Bai Yiluo 白宜洛
Cang Xin 蒼鑫
Chen Chieh-Jen 陳界仁
Chen Jiagang 陈家刚
Chen Lingyang 陳羚羊
Chen Nong 陳農
Chen Qingqing 陳慶慶
Chi Peng 遲鵬
Cui Xiuwen 崔岫聞
Dong Wensheng 董文勝
Gao Brothers 高氏兄弟
Han Bing 韓冰
Han Lei 韓磊
Hong Lei 洪磊
Huang Yan 黃岩
Li Wei 李暐
Lian Dongya 練東亞
Liu Jin 劉瑾
Lu Feifei 魯飛飛
Luo Yongjin 羅永進
Ma Liang / Maleonn 馬良
Ma Liuming 馬六明
Ma Yongfeng 馬永峰 Miao Xiaochun 繆曉春
Mu Chen & Shao Yinong 慕辰﹠邵逸農
Qin Ga 琴嘎
Qiu Zhijie 邱志杰
Sheng Qi 盛奇
Shi Guorui 史國瑞
Song Yongping 宋永平
Su Zhigang 宿志剛
Ta Men 他們
Wang Guofeng 王國鋒
Wang Jinsong 王勁松
Wang Ningde 王寧德
Wang Qingsong 王慶松
Wang Wangwang 旺忘望
Wang Yiqiong 王軼瓊
Wu Daxin 吳達新
Weng Fen 翁奮
Xiao Lu 肖魯
Xie Wenyue 謝文躍
Xiong Wenyun 熊文韻
Yang Yong 楊勇
Zeng Han 曾翰
Zhang Wei 張衛
Zheng Guogu 鄭國谷
Zheng Lianjie 鄭連杰
Zhu Yan 朱岩

Chen Jiagang 陈家刚
Li Tianyuan 李天元
Qu Guangci 瞿廣慈
Shen Chen 沈忱
Xiang Jing 向京


Back to dealer/gallery profile